Všeobecné obchodní podmínky

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Společnost VT Development, s.r.o. sídlem Eliášova 922/21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, společnost

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 97919, je

provozovatelem Apartmánů Florián (dále jen „Apartmány Florian“).

2. Objednatel – fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“).

SMLUVNÍ VZTAH

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování

a upravují všeobecná práva a povinnosti mezi Apartmány Florian a Hostem. Smluvní vztah mezi

Apartmány Florian a Hostem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování a těmito VOP. Není-li některé

ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, resp.

písemném potvrzení rezervace Apartmánů Florian a/nebo jejich přílohách. Apartmány Florian si přitom

vyhrazují právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají

přednost před těmito VOP.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

1. Údaje obsažené v nabídce ubytování v Apartmánech Florian mají pouze informativní charakter. Nabídka

je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž Apartmány Florian si vyhrazují právo

jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o

ubytování.

2. Rezervace ubytování a dalších služeb v Apartmánech Florian a potvrzení této rezervace ze strany

Apartmánů Florian je možné prostřednictvím on-line rezervačního systému na webových stránkách

www.apartmany-florian.cz, prostřednictvím portálu Booking.com, emailu či telefonicky.

3. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Host obdrží automatické emailové potvrzení

generované příslušným online rezervačním systémem nebo Apartmány Florian potvrdí Hostu

provedenou rezervaci emailem (dále jen „potvrzení rezervace“).

4. Potvrzením rezervace se rozumí, že se Host seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je

jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

5. Potvrzená rezervace ze strany Apartmánů Florian bude obsahovat závaznou kalkulaci ceny ubytování a

služeb, platební podmínky a pokyny k úhradě, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet

ubytovaných osob, vyčíslení případných slev a pokyny k platbě celkové ceny.

6. Vratná rezervace je dokončena uhrazením zálohy ve výši 50% z objednaného ubytování a služeb.

Ubytování je možné uhradit v CZK a to buď on-line zabezpečenou platbou přes platební bránu nebo

nejpozději do 3 dnů připsáním platby na účet Apartmánů Florian.

7. Nevratná rezervace je dokončena uhrazením částky ve výši 100% z objednaného ubytování a služeb.

Ubytování je možné uhradit v CZK a to buď on-line zabezpečenou platbou přes platební bránu nebo

nejpozději do 3 dnů připsáním platby na účet Apartmánů Florian.

8. V případě speciálních akcí, balíčků a last minute mohou být pro rezervace stanoveny individuální

podmínky.

9. V případě, že Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny pod body 3., 4., resp. 5., Apartmány Florian

nejsou zavázány ubytování ani služby poskytnout.

10. Apartmány Florian si vyhrazují právo odmítnout objednávku Hosta, a to i bez uvedení důvodu.

11. Údaje, uvedené na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cena v CZK je uvedena celkem za ubytování a všechny objednané služby v rámci rezervace.

2. V ceně je zahrnuto DPH a místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky obce.

3. V případě vratné rezervace obdrží Host deset dní před termínem začátku pobytu e-mail s odkazem, který

ho přesměruje na platební bránu pro doplacení rezervace. Tu je třeba uhradit v CZK nejpozději 7 dní

před zahájením pobytu. Pokud Host nechce využít platbu přes platební bránu, je povinen zaslat doplatek

na účet Apartmánů Florian tak, aby byl připsán na účet nejpozději 7 dní před plánovaným příjezdem.

4. V případě vratné rezervace je záloha za rezervaci v období 60 a méně dnů před nástupem na pobyt

nevratná. Po zaplacení doplatku již není možná žádné úprava či storno rezervace. Pokud se pobyt

neuskuteční, je účtována celá cena za pobyt, vč. objednaných služeb. Vrácení zálohy je možné pouze na

účet, ze kterého byla platba přijata.

5. V případě nevratné rezervace není možná po vytvoření rezervace žádná úprava či storno. Pokud se

pobyt neuskuteční, je účtována celá cena za pobyt, vč. objednaných služeb.

6. Speciální akce, balíčky a last minute mohou mít stanoveny individuální podmínky.

7. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

8. Nedodržení lhůty pro úhradu nebo její části dle platebních podmínek VOP nebo smlouvy o ubytování

zakládá oprávnění Apartmánů Florian odstoupit od smlouvy a Host je povinen uhradit ubytovateli

náklady s tím spojené. Nedodržení lhůt pro úhrady znamená, že smlouva o ubytování není uzavřena a

Host ani Apartmány Florián nemají vůči sobě jakékoli nároky.

EVIDENCE

1. Vzhledem k absenci recepce je Host povinen vyplnit před pobytem formulář on-line evidence (check-in).

Bez řádného vyplnění evidence není možné pobyt uskutečnit. Hostovi je pět dní před začátkem pobytu

zaslána výzva k evidenci. Zaevidovat je nutné všechny osoby, a to každou jednotlivě.

2. Host je povinen vyplnit údaje ve formuláři on-line evidence včetně případného IČ a DIČ pravdivě. Další

změny po odeslání formuláře on-line evidence nejsou možné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s rezervačními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů“

v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce Apartmánů Florian a jeho odesláním, nebo také

uzavřením smlouvy o ubytování, Host potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním

formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace) jsou pravdivé

a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů,

zejména o tom, že má práva dle §11,12,21 zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

pozdějších předpisů, a že Host uděluje na základě předchozího poučení souhlas k následujícímu:

1.1. se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobním údajů Apartmány

Florián jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Apartmány

Florián uzavřou příslušnou smlouvu dle §6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění

a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle §14 Zákona o ochraně osobních

údajů spolupracujícím s Apartmány Florian na základě smlouvy, a to

1.2. v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených

v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci) na

dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu,

s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři, za účelem šíření

obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách.

2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s rezervačními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů i“

v rezervačním formuláři a jeho odesláním Host potvrzuje, že se seznámil s obsahem informací ke

zpracování osobních údajů a s obchodními sděleními, které jsou k dispozici na webových stránkách

Apartmánů Florian a byl tak ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech

souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů.

3. Apartmány Florian, jako správce kamerového systému, informuje tímto Hosta a všechny dotčené osoby,

které do objektu Apartmánů Florian vstupují příležitostně, o skutečnosti, že objekt je monitorován.

Informace o umístění kamerového systému je písemná a je umístěna na viditelném místě před vstupem

do objektu či prostoru, který je monitorován. Apartmány Florian tímto informují Hosta a dotčené osoby,

že účelem monitorování kamerovým systémem je ochrana majetku a bezpečnosti osob Hostů i

zaměstnanců i osob, které do objektu vstupují příležitostně. Kamerový záznam správce uchovává po

dobu maximálně třiceti dnů ode dne pořízení.

4. Host, jakož i jeho případné návštěvy berou na vědomí, že vnější prostory areálu, kolárna/lyžárna a

podzemní garáže se sklípky jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem pro účely zajištění

řádného provozu a chodu ubytovacích služeb, pro zajištění ochrany majetku a bezpečnosti Hostů během

jejich pobytu, případně pro potřeby Policie ČR, hlášení škodných událostí, pojišťovny apod.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.května 2023 a Apartmány Florian si vyhrazují právo jejich změn.