Všeobecné obchodní podmínky

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Společnost Apartmány Florian s.r.o., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 97919, je provozovatelem Apartmánů Florián (dále jen „Apartmány Florian“).

2. Objednatel – fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“).

SMLUVNÍ VZTAH

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují všeobecná práva a povinnosti mezi Apartmány Florian a Hostem. Smluvní vztah mezi Apartmány Florian a Hostem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, resp. písemném potvrzení rezervace Apartmánů Florian a/nebo jejich přílohách. Apartmány Florian si přitom vyhrazují právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

1. Údaje obsažené v nabídce ubytování v Apartmánech Florian mají pouze informativní charakter. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž Apartmány Florian si vyhrazují právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2. Rezervace ubytování a dalších služeb v Apartmánech Florian a potvrzení této rezervace ze strany Apartmánů Florian je možné prostřednictvím on-line rezervačního systému na webových stránkách www.apartmany-florian.cz, prostřednictvím portálu Booking.com, emailu či telefonicky.

3. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem nebo Apartmány Florian potvrdí Hostu provedenou rezervaci emailem (dále jen „potvrzení rezervace“).

4. Potvrzením rezervace se rozumí, že se Host seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

5. Potvrzená rezervace ze strany Apartmánů Florian bude obsahovat závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k úhradě, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet ubytovaných osob, vyčíslení případných slev a pokyny k platbě celkové ceny.

6. Vratná rezervace je dokončena uhrazením zálohy ve výši 50% z objednaného ubytování. Ubytování je možné uhradit v CZK a to buď on-line zabezpečenou platbou přes platební bránu nebo nejpozději do 3 dnů připsáním platby na účet Apartmánů Florian.

7. Nevratná rezervace je dokončena uhrazením částky ve výši 100% z objednaného ubytování a služeb. Ubytování je možné uhradit v CZK a to buď on-line zabezpečenou platbou přes platební bránu nebo nejpozději do 3 dnů připsáním platby na účet Apartmánů Florian.

8. V případě speciálních akcí, balíčků, last minute a plateb FKSP mohou být pro rezervace stanoveny individuální podmínky.

9. V případě, že Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny pod body 3., 4., resp. 5., Apartmány Florian nejsou zavázány ubytování ani služby poskytnout.

10. Apartmány Florian si vyhrazují právo odmítnout objednávku Hosta, a to i bez uvedení důvodu.

11. Údaje, uvedené na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cena v CZK je uvedena celkem za ubytování a všechny objednané služby v rámci rezervace.

2. V ceně je zahrnuto DPH a místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky obce.

3. V případě vratné rezervace obdrží Host cca 10 dní před termínem začátku pobytu e-mailem doplatkovou proforma fakturu na zbylých 50% ceny ubytování a za objednané služby. Proforma fakturu je třeba uhradit v CZK tak, aby částka byla připsána na účet Apartmánů Florian nejpozději 7 dní před plánovaným příjezdem.

4. V případě vratné rezervace je záloha za rezervaci v období 60 a méně dnů před nástupem na pobyt nevratná. Po zaplacení doplatku již není možná žádné úprava či storno rezervace. Pokud se pobyt neuskuteční, je účtována celá cena za pobyt, vč. objednaných služeb. Vrácení zálohy je možné pouze na účet, ze kterého byla platba přijata.

5. V případě nevratné rezervace není možná po vytvoření rezervace žádná úprava či storno. Pokud se pobyt neuskuteční, je účtována celá cena za pobyt, vč. objednaných služeb.

6. Speciální akce, balíčky, last minute a platby FKSP mohou mít stanoveny individuální podmínky.

7. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

8. Nedodržení lhůty pro úhradu nebo její části dle platebních podmínek VOP nebo smlouvy o ubytování zakládá oprávnění Apartmánů Florian odstoupit od smlouvy a Host je povinen uhradit ubytovateli náklady s tím spojené. Nedodržení lhůt pro úhrady znamená, že smlouva o ubytování není uzavřena a Host ani Apartmány Florián nemají vůči sobě jakékoli nároky.

EVIDENCE

1. Vzhledem k absenci recepce je Host povinen vyplnit před pobytem formulář on-line evidence (check-in). Bez řádného vyplnění evidence není možné pobyt uskutečnit. Hostovi je pět dní před začátkem pobytu zaslána výzva k evidenci. Zaevidovat je nutné všechny osoby, a to každou jednotlivě.

2. Host je povinen vyplnit údaje ve formuláři on-line evidence včetně případného IČ a DIČ pravdivě. Další změny po odeslání formuláře on-line evidence nejsou možné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s rezervačními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů“ v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce Apartmánů Florian a jeho odesláním, nebo také uzavřením smlouvy o ubytování, Host potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle §11,12,21 zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a že Host uděluje na základě předchozího poučení souhlas k následujícímu:

1.1. se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobním údajů Apartmány Florián jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Apartmány Florián uzavřou příslušnou smlouvu dle §6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle §14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s Apartmány Florian na základě smlouvy, a to

1.2. v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci) na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu, s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři, za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách.

2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s rezervačními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů i“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním Host potvrzuje, že se seznámil s obsahem informací ke zpracování osobních údajů a s obchodními sděleními, které jsou k dispozici na webových stránkách Apartmánů Florian a byl tak ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů.

3. Apartmány Florian, jako správce kamerového systému, informuje tímto Hosta a všechny dotčené osoby, které do objektu Apartmánů Florian vstupují příležitostně, o skutečnosti, že objekt je monitorován. Informace o umístění kamerového systému je písemná a je umístěna na viditelném místě před vstupem

do objektu či prostoru, který je monitorován. Apartmány Florian tímto informují Hosta a dotčené osoby, že účelem monitorování kamerovým systémem je ochrana majetku a bezpečnosti osob Hostů i zaměstnanců i osob, které do objektu vstupují příležitostně. Kamerový záznam správce uchovává po dobu maximálně třiceti dnů ode dne pořízení.

4. Host, jakož i jeho případné návštěvy berou na vědomí, že vnější prostory areálu, kolárna/lyžárna a podzemní garáže se sklípky jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem pro účely zajištění řádného provozu a chodu ubytovacích služeb, pro zajištění ochrany majetku a bezpečnosti Hostů během jejich pobytu, případně pro potřeby Policie ČR, hlášení škodných událostí, pojišťovny apod.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2023 a Apartmány Florian si vyhrazují právo jejich změn.