Ubytovací řád

Základní údaje

Název provozovny: APARTMÁNY FLORIÁN

Sídlo provozovny: Kvilda 206

Provozovatel: VT Development, s.r.o., Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Správce Martin Gorc, tel.: 606 022 000

Před příjezdem

• Před příjezdem, po vyplnění on-line evidence (check-in) obdrží Host e-mailem návod ke vstupnímu

systému - odemykání/zamykání smartphonem či čipem, a kód ke kódové schránce označené číslem

apartmánu, kde jsou uložené dle velikosti apartmánu 1-2 čipy. Host může využít oba systémy pro

odemykání/zamykání, nebo pouze jeden z nich. Kódové schránky se nacházejí při vchodu do budovy B

na stěně vjezdu do podzemích garáží.

Příjezd

• Doba příjezdu do Apartmánů Florián je od 15:00h v den příjezdu. Dřívější příjezd je možný pouze po

dohodě s Apartmány Florián, a to min. 2 dny předem a může být zpoplatněn.

Čipy/mobilní aplikace

• V případě ztráty čipu nebo smartphonu Host neprodleně informuje správce Apartmánů Florián, aby bylo

možné ztracený čip nebo aplikaci ve smartphone zablokovat a znemožnit tak přístup neoprávněným

osobám. V případě, že tak neučiní, nenesou Apartmány Florián odpovědnost za vzniklou škodu

související se ztrátou čipu či smartphone. Za ztracený čip je Hostu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč/čip.

Parkování

• Pro každý apartmán je k dispozici maximálně jedno parkovací místo. Auto se parkuje dle zvoleného typu

rezervace buď v podzemní garáži (výška vjezdu 210 cm !!!), nebo na venkovním parkovišti na pozemku

Apartmánů Florián.

• Pokud nebylo v rámci rezervace parkování nárokováno, či Hosté do apartmánu přijeli více auty, je nutné

zaparkovat na některém z obecních parkovišť. Je-li volná kapacita parkovacích míst v rámci Apartmánů

Florián, je možné doplatit parkovné u správce. Na parkovací místo není právní nárok.

• Pro venkovní parkování je určeno 14 míst na ploše se zatravňovacími tvárnicemi po obou stranách

vjezdu do garáže, dále 3 místa navazující na obecní parkoviště podél budovy A (před oplocením vlastního

pozemku) a 1 místo kolmé na obecní parkoviště u vchodu do areálu.

• Na stolku v apartmánu je připravena parkovací karta, kterou Host umístí za čelní sklo a po skončení

pobytu kartu vrátí zpět na stolek. Označení vozidla kartou je nutné z důvodu rozlišení vozidel hostů a

neoprávněně parkujících vozidel.

• Pokud bylo v rámci rezervace zamluveno parkování v podzemních garážích, mobilní přístupová

aplikace Hosta a jeho odpovídající vstupní čip/čipy májí povolen vjezd do garáže. Na pravé straně

vjezdu je umístěna nástěnná čtečka AirKey (viz Návod přístupový systém EVVA). Z garáží může Host

projít podzemím jak do budovy A, tak to budovy B.

• Odstavením, respektive zaparkováním vozidla na místě k tomu určeném nepřibírají Apartmány Florián

vozidlo do úschovy. Apartmány Florián neprovozují hlídané parkoviště, odpovědnost za jakékoliv škody,

při parkování vozu Hosta vzniklé, je vyloučena.

Vstup

• Ke vstupu do objektu slouží 3 vchody – hlavní vchod budovy A, hlavní vchod budovy B a zadní vchod do

spojovacího krčku mezi budovami. Všechny vchody jsou vybaveny nástěnnou čtečkou AirKey (viz Návod

přístupový systém EVVA). U každého vchodu jsou zvonky, označené čísly apartmánů, spojené s domácím

telefonem.

• Na dveřích do apartmánu je cylindrická vložka AirKey (viz Návod přístupový systém EVVA)

Apartmán

• Jednotlivé apartmány se nacházejí v budovách A a B v 1.-3.NP a jsou podle toho označeny (např. A 2.4

je apartmán v budově A ve 2. patře, číslo apartmánu 4).

• Host je oprávněn užívat apartmán jakož i společné prostory od okamžiku řádného příjezdu až do

okamžiku, kdy je povinen dle sjednané rezervace apartmán uvolnit.

• V apartmánu je ubytován počet osob dle rezervace.

• Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické

sítě a zřízení umístěných na pokoji či na zahradě. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze

certifikované elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (zejména vysoušeče vlasů, holicí

strojky) a dále notebooky, tablety či obdobné drobné elektrické spotřebiče.

• Hosté musejí při opuštění apartmán zabezpečit, zejména pak uzavřít vodovodní kohoutky, zajistit

vypnutí spotřebičů, uzavřít okna, zavřít a zamknout dveře.

• Host je povinen používat kuchyňské spotřebiče v souladu s návody výrobce. Ty jsou uloženy v deskách

na stolku pod televizí. Vždy je nutné je tam vrátit.

WiFi

• Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Za

bezpečnost připojení ani jeho kvalitu především při zhoršeném počasí (dešti/sněžení/mlze) Florián

neodpovídá.

• Název sítě a heslo je nalepeno na routeru, který je umístěn v každém apartmánu na skříňce pod televizí.

• Ve společenské místnosti a ve všech společných prostorách funguje připojení k Florian - Public s heslem

Kvilda206Florian

Společné prostory

• Každý Host je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nepřiměřeně nerušil ostatní, a to v jakoukoliv

denní hodinu. Dále je povinen dodržovat noční klid, a to v čase od 22:00h do 6:00h. Chování, které vede

k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby,

televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla

mohou Apartmány Florián v odůvodněných případech, volat policii.

• Host není do Apartmánů Florián oprávněn vnášet či vpouštět zvířata, vyjma psů, za které byl uhrazen

ubytovací poplatek. Hosté s ubytovanými psy jsou povinni vodit je stále na vodítku v rámci objektu

Apartmánů Florián.

• Ve všech vnitřních prostorách je přísně zakázáno kouřit, a to i elektronickou či obdobnou cigaretu.

Porušení tohoto nařízení a kouření opravňuje Apartmány Florián, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši

5 000,- Kč za vyčištění apartmánu či prostor Apartmánů Floriána. Hosté kouří pouze na místech k tomu

určených, a to tak, aby neomezovali či nenarušovali pobyt ostatních hostů imisemi.

• V Apartmánech Florián se bez dalšího smí pohybovat pouze řádně evidovaní hosté a personál

Apartmánů Florián Návštěvy hostů mohou být Hosty přijímány pouze v čase od 8:00h do 22:00h.

Návštěvy nejsou oprávněny užívat ubytovací zařízení či vybavení. Host odpovídá za jednání své návštěvy

a je povinen zajistit, že bude seznámena s ubytovacími podmínkami.

• Je zakázáno chodit po objektu, vyjma suterénu, v botách na sjezdové lyžování či v jiné skeletové obuvi.

• Pračka a sušička, umístěné v suterénu budovy A jsou určeny k vyprání pouze nezbytně nutného šatstva.

Sušení či dosoušení vypraného prádla je možné pouze v apartmánech.

• Prodejní automat v suterénu – krčku mezi budovami A a B je určen k drobnému prodeji např. kapslí do

automatu na kávu (je v každém apartmánu), nápojů, sladkostí, pracích kapslí a dalších drobný předmětů

Hostům. Apartmány Florián nemají povinnost udržovat jeho 100% naplnění zbožím.

Herna

• Herna slouží výlučně Hostům Apartmánů Florián. Vstup do herny je dovolen dětem do 12 let věku a

jejich rodičům, popř. zákonným zástupcům či osobám za dítě odpovědným (osoby starší 18 let), kteří za

děti nesou plnou zodpovědnost a užívají hernu na vlastní nebezpečí.

• Apartmány Florián neodpovídají za činnosti probíhající v herně a pobyt v herně se řídí samostatným

Provozním a návštěvním řádem dětské herny. Ten je uložen v deskách na stolku pod televizí v každém

apartmánu.

Wellness

• Wellness slouží výlučně Hostům Apartmánů Florián. Vstup je umožněn návštěvníkům starším 12 let na

základě zaplacené rezervace, pobytového balíčku či v rámci jiné akce zahrnující návštěvu wellness.

• Wellness nesmí využívat návštěvy hostů Apartmánů Florián ani jiná veřejnost – nařízení krajské

hygienické stanice. Porušení tohoto nařízení je ze strany KHS pokutováno.

• Pobyt ve wellness se řídí samostatným Provozním a návštěvním řádem wellness. Ten je uložen v

deskách na stolku pod televizí v každém apartmánu.

Snídaně a společenská místnost

• Snídaně základě na zaplacené rezervace, pobytového balíčku či v rámci jiné akce zahrnující snídaně, se

podávají ve společenské místnosti v budově A v 1NP (2.dveře vlevo od vchodu do budovy) od 8.00h do

10.00h s tím, že doplňování švédských stolů končí v 9.30h a společenskou místnost jsou povinni Hosté

opustit do 10.00h.

• Je-li volná kapacita snídaní, může si je Host objednat a doplatit u správce. Objednání musí být učiněno

nejpozději do 10.00h předcházejícího dne.

• Velikost společenské místnosti je omezená, žádáme o ohleduplnost a opuštění místnosti ihned po

dojedení snídaně tak, aby bylo uvolněno místo dalším hostům.

• Společenská místnost je k dispozici v době 14.00h – 22.00h, pokud není některým z hostů zamluvena

pro účely školení, jednání apod.(zpoplatněno). Hosté jsou povinni udržovat v ní pořádek a před

opuštěním ji uvést do původního stavu.

• Apartmány Florián jsou oprávněny omezit provozní dobu společenské místnosti a v případě potřeby v ní

regulovat počet hostů.

Kolárna/lyžárna

• Přístup do kolárny/lyžárny je možný buď přes podzemní garáže, pro parkující hosty, nebo vrátky a

zadním vchodem na jižní stěně areálu (okolo budovy A).

• Do objektu je zakázáno vstupovat s lyžemi nebo koly hlavními vstupy do objektu A a B

• Kola/lyže se umisťují v kolárně/lyžárně v suterénu budovy A na místa k tomu určená, tj. stojany na kola,

stojany na lyže. Kolárna/lyžárna slouží pouze pro uskladnění kol, resp. lyží případně dalších věcí po dobu

pobyt, a to na vlastní nebezpečí.

• V kolárně/lyžárně mají Hosté k dispozici běžné nářadí na opravu kola/lyží, pumpičku, mazací stůl na

běžky. Po použití je nutno vše zanechat v původním stavu.

• Kola je vhodné pro zvýšení bezpečnosti zamknout ke stojanům vlastním cyklo zámkem.

Odjezd

• Doba odjezdu je stanovena nejpozději do 10:00 hod posledního dne sjednaného pobytu. Pozdější odjezd

je možný pouze po dohodě s Apartmány Florián, a to min. 2 dny předem a může být zpoplatněn. Pokud

po pobytu Hosta následuje další pobyt, není prodloužení doby odjezdu možné z důvodu provádění

úklidu.

• Host je povinen při odjezdu zanechat apartmán ve stejném stavu, v jakém jej převzal, včetně veškerého

vybavení a zařízení s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Host musí zabezpečit apartmán jako při jeho

opuštění, tj. uzavřít vodovodní kohoutky, zajistit vypnutí spotřebičů, uzavřít okna, zavřít a zamknout

dveře.

• Pokud Host k odemykání/zamykání používal čip/čipy, nechá je po skončení pobytu na stole v apartmánu.

Práva a povinnosti Hosta

• Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných

prostor.

• Host je nejpozději při převzetí apartmánu povinen seznámit se s bezpečnostními pokyny, návody k

obsluze, pravidly pro používání wellness, herny, společenské místnosti apod.

• Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí v apartmánu, ve rezervovaných či společných

prostorách během pobytu on, či a třetí osoby, jejichž vstup Host do Apartmánů Florián umožnil, a

souhlasí s tím, že uhradí náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výši úhrady určí Apartmány

Florián. Tento nárok Apartmánů Florián se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

• Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich rodiče, popř. zákonný zástupce či

osoba za dítě odpovědná (osoby starší 18 let), či nebo osoba, která se k dozoru dočasně zavázala.

• Host je povinen nahlásit při nástupu jakékoli závady a nedostatky, jinak hradí poškození ten host, který

byl ubytován jako poslední. Stejně tak je povinen hlásit veškeré závady a případné nedostatky, které

vzniknou během jeho pobytu, aby mohla být sjednána náprava (přiměřená drobná a neúmyslně

způsobená škoda na nádobí např. rozbitá sklenička, talíř apod. se považuje za „běžné opotřebení“ a není

účtována žádná náhrada).

• Žádáme Hosty, aby v rámci ekologického přístupu šetřili vodou a energiemi.

• Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek.

Práva a povinnosti Apartmánů Florián

• Apartmány Florián jsou povinny pro Hosta zajistit ubytování a služby na základě předem vytvořené,

potvrzené a uhrazené rezervace.

• Apartmány Florián neodpovídají za škody na majetku Hosta včetně automobilu a případné odcizení věcí

ponechaných ve volně přístupných částech Apartmánů Florián. Majetek Hosta není pojištěn.

• Apartmány Florián nenesou odpovědnost za poškození zdraví, které Host způsobí sobě nebo druhé

osobě. Zdraví ani život Hostů není pojištěno.

• Odpovědnost Apartmánů Florián jako ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost Apartmánů Florián jako ubytovatele za

škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

• V případě, že host porušuje ubytovací podmínky, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před

původně dohodnutým dnem odjezdu.

Důležitá telefonní čísla

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

388 428 193 Horská služba Kvilda

Lékárnička je umístěna v 1.PP, v krčku mezi budovami A a B

Tento řád je platný od 30.6.2023 a Apartmány Florián si vyhrazují právo jeho změn. Host je povinen se řídit vždy

aktuálním řádem.